GRA?EVINSKI RADOVI

 • Rekonstrukcija i modernizacija Trga prvog predsjednika Alije Izetbegovi?a
 • Rekonstrukcija i modernizacija upravne zgrade "Elektrodistribucije" Cazin
 • Izgradnja bora?ke zgrade u Cazinu
 • Banjsko lje?ili?te "Gata" Gata
 • Osnovna ?kola Palanka - rekonstrukcija
 • Osnovna ?kola Kamengrad - THW - rekonstrukcija
 • Ambulanta Kamengrad - THW - rekonstrukcija
 • Ambulanta Fajtovci - THW - rekonstrukcija
 • Sportska dvorana Sanski Most - rekonstrukcija
 • Glavna po?ta Sanski Most - rekonstrukcija
 • Osnovna ?kola Vrhpolje - NRC - objekat iz temelja
 • Osnovna ?kola "10. Oktobar" Sanski Most - SKH - rekonstrukcija
 • Stambeni objekti u naselju Bojan?i? - Sanski Most - LWF
 • Stambeni objekti u naselju Kami?ak - Klju? - LWF
 • Privredna banka Biha? - Filijala Cazin
 • Privredna banka Biha? - Filijala Velika Kladu?a
 • Osnovna ?kola "Zijad ?etki?" Velika Kladu?a - SKH - rekonstrukcija
 • Ambulanta "TODOROVO" Velika Kladu?a - SOLIDARITES
 • Nadogradnja stambene zgrade ( 5 kat- 11 stanova) Sanski Most - SKH
 • Stambeno naselje ALI?I?I - Prijedor ( 36 ku?a, struja voda ) - LWF
 • Vodovod Martin Brod - IOM
 • Stambena zgrada sa ?est stanova - Velika Kladu?a - IOM - objekat iz temelja
 • Rekonstrukcija stambenih objekata - Koluni? - B.Petrovac - LWF
 • Kosovo - razni radovi
 • Filter stanica "ZDENA" - Sanski Most-EU
 • PTT Velika Kladu?a - 4 objekta - iz temelja
 • RELEJNA STANICA "VELIKA GOMILA"
 • AMBULANTA OSREDAK
 • VODOVOD BRAJICA TAVAN - SANSKI MOST
 • CARE - 25 stambenih jedinica u naselju Ivanjska - Bosanska Krupa
 • UPRAVNA ZGRADA JP PTT - Biha?
 • GRANI?NI PRELAZ IZA?I?
  Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija i Carinska Uprava FBiH
 • GRANI?NI PRELAZ STRMICA
  Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija i Carinska Uprava FBiH
 • TVORNICA MEDICINSKE OPREME, DKS Loversan Cazin
 • GRANI?NI PRELAZ RA?A - faza II
 • Radilo?ko-Dijagnosticki Centar Velika Kladu?a
 • Poslovni Objekat ?uzelic - ?uzelic d.o.o. Cazin
 • GRANI?NI PRELAZ KARAKAJ
 • Vodovod Biha?ka pivovara
 • Vodovod Zbori?te, Op?tina V.Kladu?a
 • Vodovod Jablan, Op?tina V.Kladua
 • Izvodenje fasadersko-molerskih radova Dom zdravlja Cazin
 • Rehabilitacija puta M-5 Bihac-Izacic
 • Rehabilitacija puta M 4.2. Velika Kladu?a-Srbljani
 • Rekonstrukcija kanalizacione mre?e - Op?tina Sanski Most
 • Rekonstrukcija javne rasvjete Biha?
 • Rekonstrukcija objekata i dijela vodovodnog sistema Mosnik i Ilin?ica - Op?tina Tuzla
 • Rekonstrukcija distributivnog cjevovoda Skver Koji?ino, Op?tina Tuzla
 • Izgradnja centara za sakupljanje medicinskog otpada u Derventi i Doboju
 • Izgradnja poslovne zgrade BIMAL Br?ko
 • Izgradnja benzinskog servisa Petrol Biha?
 • Rekonstrukcija i rehabilitacija izgradnja poslovne zgrade Com Soft Cazin
 • Rekonstrukcija Domova zdravlja u FBiH
 • Izgradnja trafostanice 35/20(10) TS-Mihaljevac
 • Izgradnja grani?nog prelaza Gradina-Jasenovac-EU
 • Izgradnja grani?nog prelaza Bosanski ?amac-EU
 • Studen Agrana Br?ko - izgradnja rafinerije ?ecera_AGRANA
 • Rekonstrukcija i modernizacija puta MEHAGI?I
 • Rekonstrukcija i modernizacija puta DURI?I-HASANAGI?I
 • Rekonstrukcija i modernizacija puta MUJAKI?I
 • Rekonstrukcija i modernizacija puta JAPI?A BRDO
 • Rekonstrukcija ambulanti porodicne medicine Faza I - Oblast 1 i 2
 • Rekonstrukcija ambulanti porodicne medicine Faza I
 • Rekonstrukcija ambulanti porodicne medicine Faza II - Lot 1
 • Rekonstrukcija ambulanti porodicne medicine Faza II - Lot 2
 • Rekonstrukcija ambulanti porodicne medicine Faza II - Lot 3
 • Rekonstrukcija ambulanti porodicne medicine Faza II - Lot 6
 • Rekonstrukcija ambulanti porodicne medicine Faza III - Lot 3
 • Ministarstvo pravde - Rekonstrukcija ureda za registraciju zemlji?ta u Velikoj Kladu?i
 • Izgradnja granicne veterinarske inspekcije "RA?A"-PFD
 • Izgradnja poslovnoj objekta ROBOT Cazin - II Faza
 • Izvo?enje hidroinstalaterskih radova i vanjsko ure?enje objekat ROBOT Cazin
 • Rekonstrukcija i adaptacija objekta "Dom kulture" Pe?igrad
 • Izgradnja grani?nih prelaza Klobuk i Zupci-EU
 • VODOVOD BIHAC-KFW
 • Rekonstrukcija i sanacija objekta pritvora KPZ Bihac
 • VODOVOD Bosanska Krupa, Rezervoari i pumpne stanice-World Bank
 • Izgradnja poslovno-stambenog objekta za bora?ke populacije Cazin


 Reference ELEKTRO RADOVA, VN MRE?E, NN MRE?A I JAVNE RASVJETE

Air hair extensions bangs human hair extensions can also be decorated with clip in hair extensions style, and because of the lightness of the air bangs, it also shapes the delicate texture of this hair extensions uk bangs!
         Elektrometal Cazin 2006.Sva prava zadr?ana.

    created and designed by ZAGIdesigns